Meest gestelde vragen

logo geelwitjes alleen duim links

De meeste vragen zijn waarschijnlijk al beantwoord op onze website. Maar als je snel iets wilt weten staat hier misschien wel al het antwoord! Kijk gerust, mocht je hier of op de website niet het gewenste antwoord vinden. Vind je het prettig om een medewerker te spreken neem dan contact met ons op. Dit kan telefonisch, via de mail of via een contactformulier.

Welke scholen worden opgehaald.

Op dit moment halen wij op bij de volgende scholen:

-De Dreefschool ( ook tussenschoolse opvang)

-De Cruquiusschool

-De Alloysiusschool

-OBS De Peppelaer

-OBS De Zuidwester

-De Bavoschool

-Focus

Staat jouw school er niet tussen? Je kunt dan altijd contact opnemen of er toch een mogelijkheid is.

Is er een wachtlijst?

Op dit moment zijn er op maandag, dinsdag en donderdag wachtlijsten.

Op basis van de leeftijd van uw kind en de groepsindeling op de locatie die aan de school van uw kind zijn gekoppeld bekijken wij de mogelijkheden.

Is het mogelijk om dagen te ruilen of extra dagdelen af te nemen??

Wil je, om wat voor reden ook, een vaste opvangdag ruilen voor een andere dag? Dan willen we je graag tegemoetkomen. Wij kunnen deze extra service alleen aan-bieden als dat past bij de wettelijk verplichte personele bezetting. Daarom zijn er een aantal spelregels. Onze inzet is om zo flexibel mogelijk te zijn, dus honoreren wij de meeste aanvragen.

Algemene spelregels ruilen

Opvang afmelden en ruilregels

Een opvangdag afmelden doe je via de app bitcare.

Om uren te kunnen gebruiken voor ruiluren, dien je je kind uiterlijk een dag voor de betreffende opvangdag vóór 12.00 uur af te melden via de mail. Wij kunnen dan nog anticiperen op de afmelding. Als je je kind later afmeldt, bijvoorbeeld omdat hij of zij ziek is geworden of je onverwacht geen opvang nodig hebt, kun je deze uren niet later inzetten als ruiluren (in Bitcare komt dan onaangekondigd aanwezig of ziek te staan, deze zijn dus niet ruilbaar).

 • Uren tijdens  feestdagen die op je contractdag vallen, kun je niet inzetten als “ruiluren” Voor overige sluitingsdagen van BSO De Geelwitjes die op je contractdag vallen, zoals de dagen de vrijdag na Hemelvaart, kun je wel als ruiluren inzetten. Ze worden toegekend in de week na de feestdag(en).
 • incidentele opvang, tussenschoolse opvang zijn uitgesloten deze kun je dus niet ruilen.
 • Wil je een afgemelde opvangdag toch door laten gaan? Vraag de dag dan opnieuw aan via de mail. Wij kijken of de plek nog vrij is.

Opvangdag(en) aanvragen

Een extra opvangdag aanvragen doe je via de app Bitcare. Zie ook extra-flex-en-ruildagen-aanvragen-via-de-app-bitcare-voor-ouders. Je aanvraag wordt goedgekeurd als er voldoende plaats is op de locatie, zodanig dat het past binnen de wet- en regelgeving en de planning. Dat wil zeggen dat er niet meer dan het maximaal aantal toegestane kinderen op de locatie opgevangen wordt en dat de beroepskracht-kind ratio (BKR) niet wordt overschreden. De BKR is per leeftijdsgroep verschillend.

Je aanvraag wordt zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 3 werkdagen, beoordeeld. Aanvragen worden tussen 9.30 en 17.00 uur bekeken. Houd er rekening mee dat we je kind pas op kunnen vangen als de aanvraag is goedgekeurd. Als de aanvraag is goedgekeurd of afgekeurd krijg hiervan een melding via de app Bitcare.

 • In het geval van een aanvraag voor meerdere kinderen, kun je ook aangeven dat je er alleen gebruik van wilt maken als alle aanvragen goedgekeurd worden.
 • Een goedgekeurde aanvraag kun je niet opnieuw ruilen. Je kunt deze uren wanneer je toch geen gebruik maakt van deze dag niet meer gebruiken!

 

 

 

 

Extra opvangdag betalen

 • Een extra dag (aanvragen via bitcare als extra uren) wordt altijd gefactureerd.  Extra opvangdagen deels vanuit je ruiluren opnemen en de rest op factuur is niet mogelijk. We verrekenen een extra opvangdag ook niet met later opgebouwde opvangpunten.
 • M.a.w. vraag je extra uren aan dan komt dit op de factuur, vraag je een ruildag aan dan wordt dit verrekend met een andere dag en komt dit niet op de factuur te staan.

Opvanguren

 • De opvanguren zijn kindgebonden en moet binnen 3 maanden voor of na de vervallen opvangdag vallen nadat je je kind hebt afgemeld.
 • Als het opvangcontract is beëindigd, vervallen de opgebouwde opvanguren.
 • Niet-gebruikte uren worden niet terugbetaald.
 • Er kan alleen geruild worden voor dagen met hetzelfde dag(deel)tarief of minder

Hoe is de verhouding aantal kinderen, aantal pedagogisch medewerkers in een groep??

We werken altijd met de wettelijke norm.

Op de BSO betekent dit: 1 pedagogisch medewerker per 10 kinderen. De opvang vindt plaats in groepen van maximaal 20 kinderen. 

Meestal werken we ook met boventallig pedagogisch medewerkers, dit omdat we er ook graag op uitgaan!

Hoe verplaatsen kinderen zich van school naar de BSO (of andersom)?

Er zijn 4 mogelijkheden:

 • wij halen je kind op met onze eigen minibussen of auto;
 • wij komen je kind lopend ophalen;
 • je kind komt zelfstandig;
 • wij halen je kind fietsend op (bakfiets)

 Wanneer het kind zelfstandig van school naar de BSO mag en/of zelfstandig weer naar huis mag, dan moet de aanvullende overeenkomst vervoer ingevuld worden.

Wanneer BSO De Geelwitjes jouw kind op school ophaalt en naar de BSO brengt, geldt het protocol ‘Regels bij het ophalen van de kinderen’. De pedagogisch medewerkers van BSO De Geelwitjes dragen bij het ophalen van de kinderen van school altijd een blauw jack of T-shirt. Deze zijn niet alleen goed herkenbaar voor de kinderen, maar ook voor de leerkracht.

Hoe zit het met de scholing van het personeel?

De pedagogisch medewerkers zijn gediplomeerde krachten die over een, volgens de CAO Kinderopvang, relevant diploma beschikken. Elke pedagogisch medewerker heeft daarnaast een certificaat voor de cursus ‘EHBO bij kinderen’, waarvoor ze ook jaarlijks op herhaling gaan. Bovendien zijn één of meer personeelsleden aanwezig die zijn opgeleid tot Bedrijfshulpverlener (BHV’er). Daarnaast hebben een aantal medewerkers een training gevolgd t.b.v. het begeleiden van stagiaires. Ook worden er cursussen aangeboden op het vlak van bijvoorbeeld “meldcode Kindermishandeling”. 

Afmelden van je kind voor de opvang?

Komt je kind op een afgesproken dag niet, dan weten wij dat graag bijtijds. Afmeldingen kunnen namelijk gevolgen hebben voor het werkrooster van de pedagogisch medewerkers en voor de route van de bussen. De afmelding heeft soms ook invloed op het ophalen bij school. Als het kind niet is afgemeld en niet in de school is, moeten wij nagaan of het kind daadwerkelijk door iemand anders van school is opgehaald. Met het uitzoeken van zulke onduidelijke situaties gaat soms veel kostbare tijd verloren, waardoor de kinderen bij de volgende school langer op ons moeten wachten. Als een leerkracht niet met zekerheid kan bevestigen dat een kind door een ouder is opgehaald, wordt contact opgenomen met de ouders.

Het afmelden van een vaste dag moet ruim voor aanvang van de opvang op de betreffende dag hebben plaatsgevonden. Je kunt hiervoor de app bitcare gebruiken.

Wat zijn de openingstijden?

BSO De Geelwitjes is 52 weken per jaar open. Uitgezonderd de zon- en alle officiële feestdagen.We gaan open als de eerste school uitgaat en sluiten om18:30 uur. Op vakantie en of studiedagen van 8.00 uur of 8.15 uur tot 18.30 uur.

Uitzonderingen op bovenstaande regels:

-we zijn gesloten de vrijdag na Hemelvaart

-eens in de vijf jaar op 5 mei

-Op 24 en 31 december sluiten we om 17:15 uur.

-indien zich geen kinderen hebben opgegeven voor een bepaalde vakantie of studiedag  zijn wij gesloten. Geef dit dus altijd minimaal twee weken van tevoren aan ons door!

Wat als mijn kind ziek wordt op de opvang?

Wordt uw kind tijdens de opvang ziek, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met de ouders op. Afhankelijk van de klachten bepalen we in overleg op welk tijdstip je kind opgehaald kan worden. Omdat we maar beperkt extra aandacht en verzorging aan een ziek kind kunnen geven, laten we het kind bij voorkeur zo snel mogelijk ophalen. Indien noodzakelijk nemen we contact op met de huisarts van uw kind.

Ik heb mijn kind aangemeld, wat nu?

Je kind inschrijven voor de BSO is vrijblijvend. Zodra bekend is of plaatsing op de door jullie gewenste dagen mogelijk is (uiterlijk 2 maanden voor de gewenste aanvangsdatum) nemen wij contact met je op om het voorstel te bespreken. Plaatsing is pas definitief als wij het getekende contract van je retour hebben ontvangen.

Direct na inschrijving is 1 van de volgende situaties mogelijk:

 • je kind kan op (een aantal van) de gevraagde dagdelen) geplaatst worden. Je ontvangt een bevestiging van plaatsing en het bijbehorende plaatsingscontract;
 • je kind kan nog niet op (een aantal van) de gevraagde dagdelen) geplaatst worden en wordt op de wachtlijst geplaatst. je ontvangt een bevestiging van plaatsing op de wachtlijst;
 • de gewenste plaatsing is meer dan drie maanden na inschrijfdatum, waardoor nog onduidelijk is of plaatsing mogelijk is. Je ontvangt een bevestiging van inschrijving.

Bij de verdeling van plaatsen hebben kinderen van personeelsleden en broertjes en zusjes van de kinderen die al bij onze organisatie komen , voorrang op andere kinderen. Bij gelijke aanmeldingsdatum gaan ook uitbreidings- en wijzigingsaanvragen van kinderen die al gebruik maken van 1 van onze diensten vóór op plaatsing van nieuwe kinderen. Voor nieuwe kinderen geldt dat in vergelijkbare omstandigheden het kind dat het langst ingeschreven is, het eerst wordt toegelaten. Natuurlijk is plaatsing bij ons ook afhankelijk van de ruimte en leeftijdsgroep.

Voordat je kind start, zien wij graag dat hij of zij 1 à 2 keer komt om te wennen. Gedurende de wenperiode vragen we je als ouder stand-by te zijn.

Hoe zit het met de betaling en kinderopvangtoeslag?

De kosten van de vaste dagdelen worden altijd in rekening gebracht, ook al komt je kind een keer niet. Betaling gebeurt voorafgaand aan de betreffende maand per automatische incasso.

Met de plaatsing van je kind(eren) sluit je een contract met BSO De Geelwitjes (onderdeel van Kinderopvang Eleanora) af en ben je ook zelf verantwoordelijk voor de maandelijkse betaling van de gehele factuur. Je kunt echter voor de BSO vaak een deel van deze kosten vergoed krijgen in de vorm van Kinderopvangtoeslag. Deze toeslag kun je aanvragen bij de Belastingdienst. De hoogte ervan is afhankelijk van uw (gezamenlijke) inkomen en het aantal kinderen in het gezin dat gebruikmaakt van de kinderopvang. Voor meer informatie over de Kinderopvangtoeslag en het aanvragen van deze toeslag verwijzen wij je naar www.toeslagen.nl of de Belastingtelefoon: 0800-0543.

Hoe kan ik opzeggen?

Opzeggen moet schriftelijk gebeuren (dit mag ook per mail). De opzegtermijn is 1 maand.

Wat doe ik als ik een klacht heb?

Het uitgangspunt van onze klachtenregeling is dat als  je een klacht over de opvang hebt dit het beste kunt doorgeven aan de vaste pedagogisch medewerker van de groep van je kind of de directie. Voor klachten van administratieve aard, kunt je contact opnemen via 023-5515702 of schrijf je een e-mail naar ons. We willen een goede service verlenen op elk gebied, we zullen er dan ook (bijna) altijd samen uitkomen. Ben je het daarna nog niet eens met de afhandeling dan kun je contact opnemen met de onafhankelijke geschillen-/klachtencommissie. Meer informatie hierover leest u in ons ‘klachtenreglement’, deze is terug te vinden op de website onder het kopje ‘kwaliteit’.

Men kan altijd ,indien men dit wenst, meteen naar de klachtencommissie stappen. Dit is een recht dat elke ouder heeft.

Is er een oudercommissie? Hoe is dit geregeld??

De medezeggenschap van ouders binnen BSO De Geelwitjes is geregeld via de oudercommissie. De oudercommissie behartigt de belangen van de ouders door advies te geven over zaken als voeding, veiligheid, gezondheid, hygiëne, spel- en ontwikkelingsactiviteiten, openingstijden, kwaliteit, en prijswijzigingen. Alleen met gegronde redenen mag de organisatie afwijken van een advies van de oudercommissie. Heb je vragen over de oudercommissie of wil je contact met ze opnemen, dan kun je ze een mail sturen naar ocdegeelwitjes@gmail.com